VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU

www.balance-centrum.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP") upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a/alebo poskytovateľom služieb, ktorým je spoločnosť Balance Centrum s.r.o. so sídlom Orenburská 50, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 48 137 634, DIČ 2120062571, IČ DPH SK2120062571, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 103936/B (ďalej ako „Balance Centrum“) a kupujúcim a/alebo prijímateľom služieb (ďalej ako „Klient") pri kúpe tovaru a/alebo služby ponúkanej spoločnosťou Balance Centrum prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti Balance Centrum www.balance-centrum.sk (ďalej ako „balance-centrum.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Klientom a spoločnosťou Balance Centrum na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej ako „Kúpna zmluva" alebo „Zmluva o poskytnutí služby“). (Balance Centrum a Klient spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“).
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho:
 1. Email:                   shop@balance-centrum.sk
 2. Telefón:                00421902445229
 3. Poštová adresa:    Orenburská 50, 82106 Bratislava
 4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/58272170. www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru a/alebo služby objednanej prostredníctvom portálu balance-centrum.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.
 2. Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služby sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služby. V prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služby v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služby uprednostnené pred týmito VOP.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli balance-centrum.sk.
 4. Klient odoslaním objednávky tovaru alebo služby potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane Klient ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
 5. Klient si je vedomý, že mu kúpou tovaru alebo služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke spoločnosti Balance Centrum, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov spoločnosti Balance Centrum alebo ďalších spoločností, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 6. Ak je Klient je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, t.j. ide o Klienta, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak Klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Klientom a spoločnosťou Balance Centrum, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

 

 1. Definície
 1. Klientom je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 1. Podnikateľom sa rozumie:
 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Klient v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy medzi spoločnosťou Balance Centrum a Klientom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani samostatnou zmluvou medzi spoločnosťou Balance Centrum a Klientom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 1. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy, t.j. objednávka tovaru
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky Klienta je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov nevyhnutných pre doručenie tovaru objednaného cez portál balance-centrum.sk Klientom, ktorými sú:
 1. identifikačné údaje Klienta v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (telefónne číslo a emailová adresa) alebo obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ kontakt (telefónne číslo, emailová adresa);
 2. vybraný tovar;
 3. množstvo objednávaného tovaru;
 4. adresa miesta dodania tovaru - ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu bydliska resp. sídla Klienta).
 1. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu Klienta automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému spoločnosti Balance Centrum (ďalej ako “Potvrdenie doručenia objednávky”). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu Klienta môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že spoločnosti Balance Centrum bola doručená objednávka. Doručená objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy zo strany Klienta. Potvrdenie doručenia objednávky nie je však akceptovaním návrhu Kúpnej zmluvy. Následne, najneskôr do 24 hodín, bude zaslaná na e-mailovú adresu Klienta informácia, ktorá obsahuje oznámenie o tom, či objednávka Klienta bola akceptovaná (ďalej ako “Akceptácia objednávky”). Obsahom Akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre Klienta, ďalej údaje o spoločnosti Balance Centrum a prípadne iné potrebné údaje.
 2. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy nastáva doručením Akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou. Ak Akceptácia objednávky nebude doručená Klientovi do 24 hodín od doručenia Potvrdenia doručenia objednávky, platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Klient je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bola doručená Akceptácia objednávky, a  to aj v iných priečinkoch svojho emailového konta (napr. aj v spame) a rovnako aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v emailovej správe zaslanej spoločnosťou Balance Centrum. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany spoločnosti Balance Centrum, je Klient povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom emailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu shop@balance-centrum.sk.
 3. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Balance Centrum dodať Klientovi tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Klienta tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť za tovar v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 4. Klient súhlasí s tým, že uzavretím Kúpnej zmluvy mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky.
 5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Klienta a spoločnosti Balance Centrum.
 6. Spoločnosť Balance Centrum nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že Klient pri objednávaní tovaru nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil údaje chybne.
 7. Klient môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky spoločnosti Balance Centrum v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky spoločnosti Balance Centrum oznámenie, že objednávku ruší. Klient je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, priezvisko, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky spoločnosť Balance Centrum neúčtuje Klientovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Klient zaplatil spoločnosti Balance Centrum kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, spoločnosť Balance Centrum vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Klienta, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

 1. Objednávka a uzavretie Zmluvy o poskytnutí služby, t.j. objednávka online služieb
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky Klienta je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby objednanej cez portál balance-centrum.sk Klientom, ktorými sú:
 1. identifikačné údaje Klienta v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (telefónne číslo a emailová adresa) alebo obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ kontakt (telefónne číslo, emailová adresa);
 2. údaje nevyhnutné pre poskytnutie služby na mieru;
 3. vybraná služba;
 4. množstvo vybranej služby.
 1. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu Klienta automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému spoločnosti Balance Centrum (ďalej ako “Potvrdenie doručenia objednávky”). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu Klienta môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že spoločnosti Balance Centrum bola doručená objednávka. Doručená objednávka je považovaná za návrh Zmluvy o poskytnutí služby zo strany Klienta. Potvrdenie doručenia objednávky nie je však akceptovaním návrhu Zmluvy o poskytnutí služby. Následne, najneskôr do 24 hodín, bude zaslaná na e-mailovú adresu Klienta informácia, ktorá obsahuje oznámenie o tom, či objednávka Klienta bola akceptovaná (ďalej ako “Akceptácia objednávky”). Obsahom Akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia služby, ktorej poskytnutie je predmetom Zmluvy o poskytnutí služby, údaje o cene služby, informácie o sprístupnení služby, údaje o podmienkach poskytovania služby, ďalej údaje o spoločnosti Balance Centrum a prípadne iné potrebné údaje. Klient berie na vedomie, že základnou podmienkou poskytnutia služby spoločnosťou Balance Centrum je jeho súčinnosť; a rovnako si je Klient vedomý, že bez poskytnutia náležitej súčinnosti spoločnosti Balance Centrum poskytnutie služby spoločnosťou Balance Centrum nie je možné.
 2. Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služby nastáva doručením Akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou. Ak Akceptácia objednávky nebude doručená Klientovi do 24 hodín od doručenia Potvrdenia doručenia objednávky, platí, že k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí služby medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Klient je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bola doručená Akceptácia objednávky, a  to aj v iných priečinkoch svojho emailového konta (napr. aj v spame) a rovnako aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v emailovej správe zaslanej spoločnosťou Balance Centrum. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany spoločnosti Balance Centrum, je Klient povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom emailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu shop@balance-centrum.sk.
 3. Predmetom uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služby je záväzok spoločnosti Balance Centrum sprístupniť Klientovi službu v štandardnej kvalite v dohodnutom množstve, cene a termíne a záväzok Klienta za službu zaplatiť v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí služby.
 4. Klient súhlasí s tým, že uzavretím Zmluvy o poskytnutí služby mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednanú službu, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky.
 5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Zmluvy o poskytnutí služby je možná len po vzájomnej dohode Klienta a spoločnosti Balance Centrum.
 6. Spoločnosť Balance Centrum nezodpovedá za omeškanie poskytnutia služby a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že Klient pri objednávaní služby nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil údaje chybne alebo neposkytol spoločnosti Balance Centrum nevyhnutnú súčinnosť.
 7. Klient môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky spoločnosti Balance Centrum v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky spoločnosti Balance Centrum oznámenie, že objednávku ruší. Klient je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, priezvisko, e-mail a popis objednanej služby. V prípade zrušenia objednávky spoločnosť Balance Centrum neúčtuje Klientovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Klient zaplatil spoločnosti Balance Centrum kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, spoločnosť Balance Centrum vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Klienta, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

 1. Cena za tovar a/alebo službu
 1. Kúpna cena za tovar alebo službu ponúkanú spoločnosťou Balance Centrum prostredníctvom balance-centrum.sk je uvedená vždy vedľa konkrétneho tovaru alebo online služby. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Klient je povinný zaplatiť spoločnosti Balance Centrum kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru do miesta dodania tovaru. Povinnosťou Klienta je zaplatiť spoločnosti Balance Centrum kúpnu cenu za dohodnutý tovar a/alebo online službu v lehote podľa Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služby, najneskôr však pri prevzatí tovaru resp. začatí poskytovania služby.
 3. Spoločnosť Balance Centrum si vyhradzuje právo jednostranne upraviť cenu za každý jednotlivý tovar alebo službu ponúkaný na balance-centrum.sk s tým, že nová cena tovaru alebo služby je platná dňom jej zverejnenia na balance-centrum.sk. Pre Klienta je vždy rozhodujúca cena tovaru alebo služby uvedená pri tovare alebo službe v čase odoslania objednávky spoločnosti Balance Centrum. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru alebo služby spoločnosťou Balance Centrum v čase od odoslania objednávky Klientom po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru alebo reklamovaním služby, nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru alebo služby. Klient si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru alebo služby v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru resp. reklamáciou služby, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar alebo službu vo výške rozdielu medzi cenou tovaru alebo služby v čase odoslania objednávky spoločnosti Balance Centrum a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky spoločnosti Balance Centrum. Spoločnosť Balance Centrum vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru alebo služby až po odoslaní objednávky Klientom spoločnosti Balance Centrum nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru alebo služby v čase odoslania objednávky Klientom spoločnosti Balance Centrum a cenou tovaru alebo služby v čase po odoslaní objednávky Klientom spoločnosti Balance Centrum.

 

 1. Platobné podmienky
 1. Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom spoločnosť Balance Centrum umožňuje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. platba pri dodávke tovaru na dobierku: pri tomto spôsobe platby Klient uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo na pošte;
  2. platba prevodom na účet Klienta: pri tomto spôsobe platby je Klientovi poskytnutá služba resp. zaslaný tovar kuriérskou službou alebo poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru alebo služby uvedenej v elektronickej objednávke na účet spoločnosti Balance Centrum IBAN: SK29 5200 0000 0000 1624 3445, variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky; pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti Balance Centrum sa považuje za deň platby okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet spoločnosti Balance Centrum;

 

 1. Dodacie podmienky pre tovar
 1. Tovar v zmysle Akceptácie objednávky bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností spoločnosti Balance Centrum expedovaný v čo najkratšom termíne, v prípade tovaru skladom obvykle do 3 pracovných dní v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne do 30 kalendárnych dní odo dňa Akceptácie objednávky Klienta spoločnosťou Balance Centrum, a to na miesto dodania uvedené v objednávke. V prípade, ak spoločnosť Balance Centrum nemôže dodať objednaný tovar v lehote do 30 kalendárnych dní, je o tom povinná bezodkladne informovať Klienta prostredníctvom e-mailu a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak spoločnosť Balance Centrum nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Klient má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a spoločnosť Balance Centrum je povinná do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Klienta, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Klienta uhradená. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Klient spoločnosť Balance Centrum výslovne informovala o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Klienta osobitne dôležité a spoločnosť Balance Centrum tovar v tejto lehote nedodala, Klient má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak spoločnosť Balance Centrum nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinná bezodkladne informovať Klienta prostredníctvom e-mailu a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Klient neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany spoločnosti Balance Centrum, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a spoločnosť Balance Centrum je povinná do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Klienta, ak už bola zo strany Klienta takýmto spôsobom uhradená.
 2. Spoločnosť Balance Centrum emailom informuje Klienta o odoslaní objednaného tovaru.
 3. V závislosti od rozhodnutia Klienta je tovar dodávaný:
 1. prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Klientom v objednávke - Klient je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa so spoločnosťou Balance Centrum, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Klient nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikla spoločnosti Balance Centrum a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Klientovi. Náklady opätovného dodania tovaru Klientovi znáša Klient. V prípade, ak si Klient dvakrát po sebe neprevezme tovar od kuriéra, spoločnosť Balance Centrum má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak zo strany Klienta už došlo k úhrade kúpnej ceny, spoločnosť Balance Centrum vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Klienta, ak sa spoločnosť Balance Centrum a Klient nedohodnú inak.
 2. prostredníctvom pošty – v prípade, ak si Klient neprevezme tovar v odbernej lehote, spoločnosť Balance Centrum má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť;
 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Klienta jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Spoločnosť Balance Centrum je oprávnený odoprieť dodanie tovaru Klientovi, ak Klient nezaplatí spoločnosti Balance Centrum celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania a Zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.
 2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Klientovi je možné, len ak Klient zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 3. Pri prevzatí tovaru je Klient povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Klient je povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť Balance Centrum, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci. Ak Klient tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, spoločnosť Balance Centrum má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 4. Klient je povinný bezodkladne po obdržaní zásielky skontrolovať jej obsah a tovar a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo je akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Klient objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť Balance Centrum, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci.
 5. Tovar dodáva spoločnosť Balance Centrum výlučne na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa výslovne spoločnosť Balance Centrum a Klient nedohodli písomne inak.
 6. Spoločnosť Balance Centrum si neúčtuje balné ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. Výška poštovného za doručenie objednávky je uvedená na stránke balance-centrum.sk v čase odoslania objednávky zo strany Klienta a v Akceptácii objednávky zo strany spoločnosti Balance Centrum.

 

 1. Dodanie služby online
 1. Spoločnosť Balance Centrum poskytuje online služby prostredníctvom emailu, prípadne ďalších online komunikačných prostriedkov resp. multimédií (napr. skype, sociálne siete) a telefonicky.
 2. Spoločnosť Balance Centrum vyhlasuje, že s poskytovaním služieb začne najneskôr do 30 dní po úhrade ceny za služby, za predpokladu poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti Klienta, bez ktorej poskytnutie služby spoločnosťou Balance Centrum nie je možné. Štandardne však spoločnosť Balance Centrum poskytuje služby ešte v rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy Klientom, ktorý je Spotrebiteľ, t.j. pred uplynutím 14 dní od Akceptácie objednávky. V takom prípade Klient, ktorý je Spotrebiteľ, berie na vedomie, že začatím poskytovania služieb spoločnosťou Balance Centrum pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní služieb Klient - Spotrebiteľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Zaplatením ceny za služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby Klient – Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí so začatím poskytovania služby ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služieb a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že začatím poskytovania služieb spoločnosťou Balance Centrum pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní služieb Klient - Spotrebiteľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Ak Klient – Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy o poskytnutí služieb a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Klient – Spotrebiteľ je povinný uhradiť spoločnosti Balance Centrum iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí služieb.
 4. Klient berie na vedomie, že služba je mu poskytnutá tzv. na mieru, t.j. individuálne zostavená na základe ním zadaných jedinečných údajov, a teda nie je vhodná na prípadné ďalšie použitie ďalšími osobami. Zároveň Klient berie na vedomie, že pre správne zostavenie a ďalšie poskytovanie služby je potrebné zabezpečiť vykonanie laboratórnych testov v rozsahu podľa pokynov spoločnosti Balance Centrum. Klient rovnako berie na vedomie, že je povinný zabezpečiť výkon laboratórnych testov, a to na svoje náklady.
 5. Klient berie na vedomie, že pre správne poskytnutie služieb a správne účinky služieb sú potrebné pravidelné konzultácie so spoločnosťou Balance Centrum, a to podľa vopred stanoveného plánu, ktorý mu spoločnosť Balance Centrum zaslala emailom. V prípade, ak sa Klient nedostaví na online konzultáciu podľa plánu zaslaného spoločnosťou Balance Centrum avšak spoločnosť Balance Centrum o tom upovedomí emailom na email info@balance-centrum.sk  alebo telefonicky na telefónne číslo 00421902445229 najneskôr do 24 hodín pred daným termínom online konzultácie, Klient má nárok na náhradný termín online konzultácie. V prípade, ak sa Klient nedostaví na online konzultáciu podľa plánu zaslaného spoločnosťou Balance Centrum a spoločnosť Balance Centrum o tom neupovedomí na email info@balance-centrum.sk alebo telefonicky na telefónne číslo 00421902445229 najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým termínom konzultácie, termín konzultácie mu prepadá a Klient nemá nárok na náhradný termín konzultácie.

 

 1. Záručné podmienky a reklamácie vo vzťahu k tovarom
 1. Klient má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou spoločnosti Balance Centrum je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Namiesto odstránenia vady môže Klient požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým spoločnosti Balance Centrum nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže spoločnosť Balance Centrum vždy, pokiaľ to Klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Klient právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 6. Spoločnosť Balance Centrum poučila Klienta o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. až 3. tohto článku týchto VOP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 4. až 5. tohto článku týchto VOP) tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu spoločnosti Balance Centrum a Klient mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 7. Klient je povinný reklamáciu uplatniť u spoločnosti Balance Centrum alebo určenej osoby. Spoločnosť Balance Centrum zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok spoločnosti Balance Centrum, teda čl. IX týchto VOP. Klient bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon”) v čase pred uzavretím Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu spoločnosti Balance Centrum a Klient mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
 9. Na tovar zakúpený Klientom od spoločnosti Balance Centrum vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke balance-centrum.sk sa vzťahuje reklamačný poriadok, t.j. tento čl. IX týchto VOP.
 10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo spoločnosť Balance Centrum, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u spoločnosti Balance Centrum, má Klient právo uplatniť si u spoločnosti Balance Centrum zodpovednosť za vady tovaru.
 11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni spoločnosti Balance Centrum v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne spoločnosti Balance Centrum a doručí spoločnosti Balance Centrum prejav vôle Klienta uplatniť si svoje právo podľa bodov 1. až 5. tohto článku IX týchto VOP (ďalej ako „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu spoločnosti Balance Centrum. Spoločnosť Balance Centrum odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku spoločnosť Balance Centrum nepreberá. Klient je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; Klient zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
 12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť spoločnosti Balance Centrum, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie Klientom spoločnosti Balance Centrum;
 2. doručenie reklamovaného tovaru od Klienta spoločnosti Balance Centrum alebo na to Určenej osobe;
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru spoločnosti Balance Centrum ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
 1. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti Balance Centrum alebo ktorý je pevne zabudovaný, Klient je okrem splnenia podmienok podľa bodu 12 písm. a) až c) tohto článku IX. Týchto VOP povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru spoločnosťou Balance Centrum alebo treťou osobou určenou spoločnosťou Balance Centrum. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti Balance Centrum alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však spoločnosť Balance Centrum alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany Klienta nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie spoločnosti Balance Cemtrum, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie spoločnosti Balance Centrum.
 2. Spoločnosť Balance Centrum vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej spoločnosťou Balance Centrum, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1. až 3. tohto článku IX. týchto VOP (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 4. až 5. tohto článku IX. týchto VOP (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, spoločnosť Balance Centrum je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Klient je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť spoločnosti Balance Centrum. Na základe rozhodnutia Klienta, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je spoločnosť Baance Centrum alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie spoločnosť Balance Centrum alebo Určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 4. Ak Klient reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže spoločnosť Balance Centrum vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej ako “Odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia nemôže spoločnosť Balance Centrum od Klienta vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s Odborným posúdením tovaru.
 5. Ak Klient reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a spoločnosť Balance Centrum ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Klient zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Klient tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť Balance Centrum bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Klient odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti Balance Centrum za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Spoločnosť Balance Centrum je povinná Klientovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Klient nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol spoločnosťou Balance Centrum v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 7. Spoločnosť Balance Centrum si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Klient mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil spoločnosti Balance Centrum;
 2. ak Klient neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti spoločnosti Balance Centrum za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru;
 3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Klientom;
 4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
 5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru;
 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
 8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
 9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
 10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Povinnosťou spoločnosti Balance Centrum je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. výmenou tovaru;
 2. vrátením kúpnej ceny tovaru;
 3. odovzdaním opraveného tovaru;
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
 5. písomnou výzvou na prevzatie spoločnosťou Balance Centrum určeného plnenia;
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Spoločnosť Balance Centrum je povinná o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Klientovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude spoločnosť Balance Centrum informovať Klienta bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje spoločnosť Balance Centrum Klienta telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom Klienta.
 3. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý Klient nemohol požívať tovar.
 4. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Klient doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
 5. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia Klienta podľa bodu 15. tohto článku IX. Týchto VOP nasledujúcim spôsobom:
 1. Spoločnosť Balance Centrum vadný tovar vymení; alebo
 2. Spoločnosť Balance Centrum zabezpečí odstránenie vady.
 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 15. tohto článku IX. Týchto VOP, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, spoločnosť  reklamáciu vybaví odstránením vady.
 2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, spoločnosť Balance Centrum vybaví v závislosti od rozhodnutia Klienta podľa bodu 15. tohto článku IX. týchto VOP reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov; alebo
 2. v prípade, že nemôže spoločnosť Balance Centrum vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
 1. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viackrát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a Klient bezodkladne neurčí podľa bodu 15. tohto článku IX. Týchto VOP, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, spoločnosť Balance Centrum reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
 2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 14. tohto článku IX. týchto VOP.
 3. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 4. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 5. Oprávnenie Klienta na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal spoločnosť Balance Centrum o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1. tohto článku VII. Týchto VOP skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 6. Ustanovenia tohto článku IX. -
 7. Ustanovenia tohto článku IX. Týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Spotrebiteľa.

 

 1. Reklamačný poriadok vo vzťahu k službám
 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje sa na reklamácie, t.j. uplatnenie zodpovednosti za vady uplatnené Klientom, ktorý je Spotrebiteľ, ktorému spoločnosť Balance Centrum poskytla služby na základe Zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Klient – Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby. Reklamáciu je potrebné uplatniť u spoločnosti Balance Centrum bez zbytočného odkladu po tom, čo Klient - Spotrebiteľ zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní od kedy vadu zistil a zároveň najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby, inak právo na reklamáciu zaniká.
 3. Prípadné reklamácie je Klient – Spotrebiteľ oprávnený uplatniť emailom: info@balance-centrum.sk, poštou alebo osobne v sídle spoločnosti Balance Centrum. V reklamácii Klient - Spotrebiteľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, telefónne číslo, e – mail), presne označí vadu a popíše služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Klient - Spotrebiteľa došlo k obmedzeniu kvality poskytovanej, resp. poskytnutej služby a k reklamácii pripojí doklad o zaplatení poplatku za reklamovanú službu. Klient - Spotrebiteľ zároveň určí spôsob vybavenia reklamácie.
 4. Spoločnosť Balance Centrum je povinná pri uplatnení reklamácie zaslať Klientovi - Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnenej reklamácii. Spoločnosť Balance Centrum je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Klientovi - Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient - Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Ak Klient - Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je spoločnosť Balance Centrum povinná poučiť Klienta - Spotrebiteľa o jeho právach vo vzťahu k spôsobu vybavenia reklamácie a na základe rozhodnutia Klienta - Spotrebiteľa, ktoré z práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient - Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie novej služby, ak je to s ohľadom na charakter služby možné.
 6. Spoločnosť Balance Centrum je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude Klient - Spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený písomný doklad o vybavení reklamácie.
 7. Spoločnosť Balance Centrum si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby, resp. vadu  služby spôsobili:
 1. okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 2. neodborné alebo neoprávnené zásahy Klienta - Spotrebiteľa do nastavení služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Klient - Spotrebiteľ umožnil, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah;
 3. zníženie kvality služby bolo zapríčinené v dôsledku neposkytovania súčinnosti zo strany Klienta - Spotrebiteľa;
 4. Klient - Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu zistil, resp. po uplynutí 6 mesiacov od poskytnutia služby.
 1. Ak má poskytovaná služba vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient - Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 2. Klient - Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy o poskytnutí služieb, ak:
 1. ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady;
 2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient - Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach;
 3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient - Spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby;
 4. spoločnosť Balance Centrum nevybaví reklamáciu v lehote 30 dní od doručenia reklamácie.
 1. V prípadoch uvedených v bode 10 tohto článku X týchto VOP sa môže spoločnosť Balance Centrum s Klientom - Spotrebiteľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej služby za novú, resp. inú.
 2. Ak má služba neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa služba mohla riadne využívať, má Klient - Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.
 3. Spoločnosť Balance Centrum vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
 1. odstránením vady poskytovanej služby;
 2. výmenou služby za novú, resp. inú po predchádzajúcej dohode s Klientom – Spotrebiteľom;
 3. vrátením ceny zaplatenej Klientom - Spotrebiteľom za poskytovanú službu resp. poskytnutím primeranej zľavy;
 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

 1. Spotrebiteľské zmluvy a právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, Klient, ktorý je Spotrebiteľ, má možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by spoločnosť Balance Centrum neodovzdala Klientovi – Spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku povinná odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané Kupujúcemu - Spotrebiteľovi zo strany Predávajúceho v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, dochádza k ukončeniu 12 mesačnej doby a začína plynúť doba 14 dní na odstúpenie odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti spoločnosti Balance Centrum. Klient - Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Oznámenie Klienta - Spotrebiteľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti Balance Centrum odoslané do skončenia doby pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti Balance Centrum riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Klientovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu spoločnosti Balance Centrum, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Klientovi odoslaný. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Klient môže v uvedenej lehote tovar vrátiť aj osobne.
 3. Odstúpením Klienta od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku VIII sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Spoločnosť Balance Centrum je povinná prevziať tovar späť a vrátiť Klientovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Klient pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Klient – Spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa spoločnosť Balance Centrum a Klient nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Klient - Spotrebiteľ len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.
 4. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy spoločnosť Balance Centrum nie je povinná Klientovi vrátiť cenu za tovar pred tým, ako jej je tovar doručený späť alebo kým Klient nepreukáže zaslanie tovaru späť spoločnosti Balance Centrum.
 5. Klient môže odstúpiť od zmluvy písomne, pričom oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať:
 1. Meno a priezvisko Klienta;
 2. Vyhlásenie Klienta, že odstupuje od Kúpnej zmluvy;
 3. Číslo objednávky;
 4. Popis tovaru, ktorého sa odstúpenie týka;
 5. Číslo účtu Klienta, na ktorý má byť vrátená kúpna cena za tovar;
 6. Dátum a podpis Klienta.
 1. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia prípadne zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, inak Klient zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Originálny obal tovaru nesmie byť znehodnotený popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálny obal ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Spoločnosť Balance Centrum odporúča Klientovi poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia, znáša Klient až do okamihu prevzatia tohto tovaru spoločnosťou Balance Centrum.

 

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Klientom, ktorý nie je Spotrebiteľ
 1. Klient, ktorý nie je Spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov, z ktorých to pripúšťa Obchodný zákonník alebo tieto VOP. Tovar, ktorý Klient vracia, musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania.
 2. Klient môže odstúpiť od zmluvy písomne, pričom oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať:
 1. Meno a priezvisko Klienta;
 2. Vyhlásenie Klienta, že odstupuje od Kúpnej zmluvy a z akého dôvodu;
 3. Číslo objednávky;
 4. Popis tovaru, ktorého sa odstúpenie týka;
 5. Číslo účtu Klienta, na ktorý má byť vrátená kúpna cena za tovar;
 6. Dátum a podpis Klienta.
 1. Ak spolu s odstúpením nie je priložený tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, od ktorej Klient odstupuje, spoločnosť Balance Centrum si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru spoločnosti Balance Centrum.
 2. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia prípadne zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, inak Klient zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Originálny obal tovaru nesmie byť znehodnotený popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálny obal ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia, znáša Klient až do okamihu prevzatia tohto tovaru spoločnosťou Balance Centrum.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov
 1. Spoločnosť Balance Centrum má záujem o riešenie sporov s Klientom predovšetkým mimosúdnou cestou. V prípade, ak Klient - Spotrebiteľ nadobudol dojem, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany spoločnosti Balance Centrum, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na spoločnosť Balance Centrum prostredníctvom e-mailovej adresy: info@balance-centrum.sk respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Klient nájde tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .

 

 1. Ochrana osobných údajov
 1. Spoločnosť Balance Centrum s.r.o. so sídlom Orenburská 50, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 48 137 634, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 103936/B, v mene ktorej koná konateľ Katarína Grich, konateľ a/alebo Miroslav Grich, konateľ, kontaktné údaje: email: info@balance-centrum.sk, telefónne číslo 00421902445229 (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o OOÚ“) uvedením nižšie uvedených informácií.
 2. Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) Zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť Kúpnu zmluvu, Zmluvu o poskytovaní služieb alebo vykonať úkony smerujúce k poskytnutiu služieb, ktoré nie je možné poskytnúť online, pričom o jednu z uvedených zmlúv alebo o úkony smerujúce k poskytnutiu služieb, ktoré nie je možné poskytnúť online, dotknutá osoba prejavila záujem. Pri poskytovaní tovarov a služieb osobitné predpisy vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné poskytovať tovary a/alebo služby Klientovi.

 

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť Balance Centrum s.r.o. so sídlom Orenburská 50, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 48 137 634, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 103936/B, v mene ktorej koná konateľ Katarína Grich, konateľ a/alebo Miroslav Grich, konateľ

Kontaktné údaje: email: info@balance-centrum.sk, telefónne číslo 00421902445229

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 1. Uzavretie Kúpnej zmluvy

Spracúvanie je nevyhnutné na:

 1. uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim prostredníctvom balance-centrum.sk a dotknutou osobou ako Kupujúcim;
 2. plnenie povinností, ktoré Prevádzkovateľovi ako predávajúcemu z právnych predpisov vyplývajú;

 

 1. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb online alebo off-line

Spracúvanie je nevyhnutné na:

 1. uzavretie a plnenie Zmluvy o poskytnutí služieb online alebo off-line medzi Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb online alebo off-line a dotknutou osobou ako príjemcom služieb;
 2. plnenie povinností, ktoré Prevádzkovateľovi ako poskytovateľovi služieb z právnych predpisov vyplývajú;

 

 1. Predzmluvné vzťahy - vykonanie úkonov smerujúcich k poskytnutiu služieb, ktoré nie je možné poskytnúť online

Spracúvanie je nevyhnutné na:

 1. kontaktovanie dotknutej osoby ako potenciálneho príjemcu služieb na základe jej žiadosti za účelom dohodnutia si termínu na poskytnutie služieb podľa výberu Klienta Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb;

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 2. Účel: uzavretie Kúpnej zmluvy
  1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom ako Predávajúcim a dotknutou osobou ako Kupujúcim;
  2. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa uložené mu zákonom;
 3. Účel: uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb online alebo off-line
  1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej medzi Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako prijímateľom služieb;
  2. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa uložené mu zákonom.
 4. Účel: Predzmluvné vzťahy - vykonanie úkonov smerujúcich k poskytnutiu služieb, ktoré nie je možné poskytnúť online
  1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej medzi Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako prijímateľom služieb;

 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje Klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb.

 

 1. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov): Neaplikuje sa.
 2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
 1. Účel: uzavretie Kúpnej zmluvy
  1. spracovatelia účtovnej agendy;
  2. zmluvný partner Prevádzkovateľa a to za účelom zaslania tovaru dotknutej osobe v zmysle Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
 2. Účel: uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb online alebo off-line
  1. spracovatelia účtovnej agendy;
  2. zmluvný partner Prevádzkovateľa a to za účelom poskytnutia služieb na mieru dotknutej osobe v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
 3. Účel: Predzmluvné vzťahy - vykonanie úkonov smerujúcich k poskytnutiu služieb, ktoré nie je možné poskytnúť online
  1. neposkytujú sa ďalším príjemcom

 

 1. Informácia o tom, že Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa;
 2. Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti: neaplikuje sa;
 3. Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené): neaplikuje sa;

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov (príp. kritéria na jej určenie):
 2. spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – počas doby platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb;
 3. spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – po dobu požadovanú jednotlivými právnymi predpismi (napr. zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a ďalšími).

 

 1. Identifikácia práv dotknutej osoby:
 2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 3. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby;
 7. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 8. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 1. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na jej súhlase);
 2. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

 

Všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú potrebné pre:

 1. účely uzavretia Kúpnej zmluvy a Zmluvy o poskytnutí služieb, konkrétne meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu ako náležitosti pre identifikáciu zmluvnej strany; za predpokladu neposkytnutia uvedených údajov dotknutou osobou by zmluva o poskytovaní služieb medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou nebola platne uzavretá;
 2. účely plnenia Kúpnej zmluvy, konkrétne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručovacia adresa ako náležitosti pre doručenie tovaru dotknutej osobe; za predpokladu neposkytnutia uvedených údajov dotknutou osobou by nebolo možné tovar dotknutej osobe doručiť, t.j. plniť Kúpnu zmluvu;
 3. účely plnenia Zmluvy o poskytnutí služieb; tu údaje variujú v závislosti od charakteru služby; bez uvedených údajov by nie je v Prevádzkovateľovej moci poskytnúť dotknutej osobe služby, ktoré dotknutá osoba od Prevádzkovateľa požaduje;
 4. účely predzmluvných vzťahov - vykonania úkonov smerujúcich k poskytnutiu služieb, ktoré nie je možné poskytnúť online, konkrétne email a telefonický kontakt; za predpokladu neposkytnutia uvedených údajov dotknutou osobou by Prevádzkovateľ nebol schopný kontaktovať dotknutú osobu za účelom dohodnutia si termínu prípadného poskytnutia služieb, o ktoré dotknutá osoba prejavila záujem
 5. poskytnuté na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou.

 

 1. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

Neaplikuje sa/Prevádzkovateľ využíva súbory cookies, ktoré ukladá v internetovom prehliadači dotknutej osoby alebo na pevnom disku jej počítača. Zatvorením okna internetového prehliadač  sa niektoré cookies vymažú, iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď dotknutá osoba navštívi webovú stránku, ktorá konkrétne cookies vytvorila. Ďalej Prevádzkovateľ používa pixelové značky tzv. web beacons,  ktoré pevnou súčasťou webových stránok. (cookies a beacons ďalej spolu ako „cookies“). Prevádzkovateľ cookies ukladá do zariadenia dotknutej osoby a tiež číta tie cookies, ktoré do zariadenia dotknutej osoby uložil web prevádzkovateľa. Cookies Prevádzkovateľ používa pre štatistické účely.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Pri nákupe tovaru na balance-centrum.sk sa predpokladá zo strany Klienta znalosť technických možností Internetu. Spoločnosť Balance Centrum nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na balance-centrum.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Klienta.
 2. Jazykom ponúkaným na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb je slovenský jazyk.
 3. Spoločnosť Balance Centrum upozorňuje, že informácie uvedené na balance-centrum.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Spoločnosť Balance Centrum môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary a/alebo služby uvedené na balance-centrum.sk.
 5. Spoločnosť Balance Centrum si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny a doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na balance-centrum.sk a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Klientom a spoločnosťou Balance Centrum pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú VOP v znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služby.
 6. Uzavretá Kúpna zmluva a/alebo Zmluva o poskytnutí služieb medzi spoločnosťou Balance Centrum a Klientom bude uložená v elektronickej podobe u spoločnosti Balance Centrum a je Klientovi dostupná po tom, ako si ju Klient písomne vyžiada.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy v mieste trvalého pobytu spotrebiteľa podľa slovenského práva.
 8. Odoslaním elektronickej objednávky spoločnosti Balance Centrum, Klient zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP spoločnosti Balance Centrum.
 9. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Kúpnej zmluvy a/alebo VOP a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb.

 

V Bratislave, dňa 01.05.2018

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak odstupujete od zmluvy, a to na nasledovnú adresu:

 

 

Balance Centrum s.r.o.

Orenburská 50

821 06 Bratislava

e-mail: info@balance-centrum.sk

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy/Zmluvy o poskytnutí služby na tento tovar/na túto službu:

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

Číslo objednávky/Dátum objednania/dátum prijatia tovaru/služby: .............................................

 

Meno a priezvisko:

............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa:

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

Číslo účtu, na ktorý má byť zaslaná cena: 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):                 ......................................................

 

 

 

Dátum ..................................

 

 

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky