Biorezonančná diagnostika - Metatron

Čo to je?

Metatron (NLS) systém,  je další vývojový stupeň Biorezonančnej terapie. Je to  celotelový scanner na detailnú diagnózu a ohodnotenie telesného a energetického stavu pacienta. Metatron je schopný určit odklon jednotlivých orgánov a buniek od normálneho zdravého vybračného spektra. Na základe toho je terapeut schopný nájsť zoslabnuté miesta  alebo choroby v organizme.

Ako Metatron funguje?

Teoretický základ tejto metódy je nasledujúca Hypotéza: Každá bunka živého organizmu vyžaruje elektromagnetické vybrácie v extrémne vysokých frekvenciách. Každú chorobu orgánu môžeme považovať aj za chorobu jeho bunky. A keďže elektromagnetické  vybračné spektrum zdravej bunky sa odlišuje od elektromagnetického spektra bunky chorej, môžeme považovať odchýlku od zdraveho normálneho spektra  za známku choroby. Elektromagnetické žiarenie je snímané špeciálnymi senzormi, umiestnenými v slúchadlách a pomocou softvéru Metapathia GR je analizované, uložené a premenené do grafickej formy. Kedže má Metatron  v databáze uložené vybračné spektrá rôznych štádií takmer všetkých známych chorôb, ktoré sa dajú zobraziť aj formou diagramu, je možné tieto porovnať s naskenovanými údajmi pacienta. A z veľkou pravdepodobnosťou určit prebiehajúci chorobný proces  ešte v štádiu, ktoré  je  bežnými diagnostickými metódami zatiaľ nezistiteľné. Týmto spôsobom je Metatron schopný nájsť a určit baktérie, víry, plesne a alergény...

Čo všetko vie Metatron vyšetriť ?

 • Tráviace ústrojenstvo
 • Močové a pohlavné ústrojenstvo
 • Dýchací systém
 • Nervový systém
 • Mozog
 • Zľazy s vnútorným vylučovaním
 • Žily a tepny
 • Srdce
 • Pohybový aparát
 • Lymfatický systém
 • Oči
 • Uši
 • Koža

Možnosti terapie s Metatronom

Vegeto -Test:

Táto funkcia umožňuje indiviuálny výber preparátov na podporu zdravia. To je možné pomocou databázy, v ktorej su uložené homeopatické, alopatické a fytoterapeutické preparáty.  S pomocou tejto funkcie sa sčítajú elektomagnetické vybrácie testovaného orgánu, s elektromagnetickou informáciou zvoleného preparátu. Reakcia orgánu na testovaný preparát  sa znázorní vo virtuálnej forme na obrazovke, pre pacienta je to dobre viditelné a porozumitelné. Týmto spôsobom sa dá nájsť ten najúčinnejší preparát pre daný orgán alebo chorobný proces. Preparáty, ktoré sa nenachádzajú v databáze, sa dajú testovať pomocou funkcie „otvorený Vegeto-Test“. Sú to napriklad preparáty, ktoré si priniesol pacient a chce ich nechať  touto formou otestovať.

Metatron rozpozná či bola terapia (homeopatická, fytoterapeutická, akupunktúrna) úspešná, znázorní zlepšenie alebo zhoršenie virtuálne na obrazovke a určí zmenu v percentách.Všetko je pre pacienta zrozumitelne znázornené.

Metatron nájde ten najúčinnejší preparát.

Metaterapia

Táto funkcia umožňuje hneď po určení choroby pozitívne zakročiť a liečiť. Každý zdravý orgán má vlastné „vibračné spektrum“. Pri disharmónii sa toto spektrum odchýli od normálu. Je to ako chyba v softvéri (chorobný proces, patológia). V tomto prípade je Metatron schopný to správne harmonizujúce  vibračné spektrum vytvoriť a poslať priamo k postihnutému orgánu, je to ako  prepísanie chybného softvéru. Táto terapia sa da sledovať na virtuálne znázornenom orgáne na obrazovke. Pacient vidí okamžite reakciu svojho orgánu na terapiu. Metatron vie poškodený orgán liečiť  pomocou harmonizujúcej elektromagnetickej vybrácie.

Možnosti použitia Metatronu

 • Prevencia (prostata, prsia, črevá, maternica, vaječníky, pľúca ...)
 • Kompletná  zdravotná prehliadka
 • Chronické choroby

Metatron rozpozná energetický odklon od normálu skôr ako sa poškodí orgán.

Priebeh terapie a skenovanie je pre pacienta obrazne znázorné.

 1. Suboptimálny stav  regulačného mechanizmu
 2. Optimálny stav  regulačného mechanizmu
 3. Žiadny zvláštny odklon od normy
 4. Zoslabnutý regulačný mechanizmus
 5. Problémy kompenzácie regulačného mechanizmu
 6. Silné energetické problémy regulačného mechanizmu

Metatron je schopný rozlíšiť stupne poruchy v orgánoch. Porucha môže byť na energetickej úrovni (dráždivé črevo) alebo patologický stav (Colitis-zápal čreva).

Ako prebieha vyšetrenie Metatronom

Pacient sedí pohodlne pred obrazovkou a sleduje virtuálne znázornené vlastné orgány, ich energetický stav až na bunkovú úroveň. Meranie prebieha za pomoci špeciálnych senzorov umiestnených v sluchádlách, bezbolestne a  bez vedlajších účinkov. Na virtuálnych obrázkoch srdca, pľúc, pečene, žalúdka, čreva….sa zobrazí momentálny energetický stav orgánov. Potom nasleduje zrozumitelné vyhodnotenie meraných orgánov ich tkanív a buniek. Pacient ihneď vidí v akom stave sa jeho orgány nachádzajú.

Metatron vyšetrí v krátkom čase bezbolestne všetky orgány.

Skenovanie plus vyhodnotenie trvá cca 1,5 – 2 hodiny

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky