Hyperton X

"Total Body - Mind  Integration" podľa Franka Mahony

Názov "Hyperton -X" zaviedol zakladateľ metódy Frank Mahony a je odvodený od gréckeho "hypertonos" = preťažený (hyper-tonus) a z latinského "ex" = je minulosťou, teda je preč. V praxi sa často používa skratka HT - X, voľnými slovami - "preťaženie je preč". Tým sa myslí, že identifikáciou a následnou korekciou hypertónneho svalu, jeho preťaženie je možné napraviť.

Mahonyho dlhoročné bádanie potvrdzuje indirektnú spojitosť medzi zvýšeným svalovým na/prepätím (hypertonus) v telesnom tkanive - v konkrétne v kostrovom svalstve - s aktuálnym stupňom integrácie mozgu, s činnosťou energetických systémov a taktiež s mentálnou a fyzickou záťažeschopnosťou.

 

Na základe čoho vytvoril metódu, kde hypertónne svalstvo a tkanivo súvisiace s krížovou oblasťou (sacrum) a zátylkom (occiput), sú identifikované, korigované a harmonizované.

 

Hyperton - X pôsobí na oblasti:

•Kostrového svalstva

•Cranio Sakrálneho systému

•Endokrinného systému

 

Možnosti využitia HT-X je veľmi široké:

•reaktívne svalstvo

•slabé, bolestivé, pohybovo obmedzené svalstvo

•podpora pri osobnostnom rozvoji

•slabá koordinácia

•pri práci s emočnými rovnicami/zvyklosťami

•redukcia bolesti po úrazoch /rehabilitácia

•zvyšuje flexibilitu organizmu

•aktivácia mozgu a jeho mentálnej sile

•poruchy učenia, koncentrácie, koordinácie (zrak, sluch, pohyb)

.....a t.d