Cenník

 

Názov

cena

rozsah

poznámka

METABOLIC BALANCE - individuálna starostlivosť

 330,00€ paušál Cena je paušálna a zahŕňa METABOLIC BALANCE individuálny jedálny plán, 7 x osobných konzultácii vrátane úvodnej konzultácie a odovzdania plánu výživy, plus 3 konzultácie prostredníctvom multimédií ako telefonické a mailové konzultácie, ďalej merania antropometrické (zloženie tela, podiel tukov, viscerálnych tukov, svalovej hmoty..., obvody tela). Cena nezahŕňa potrebný laboratórny rozbor a odber krvi. 

METABOLIC BALANCE  -skupinová alebo on-line starostlivosť

 280,00€ paušál

Cena je paušálna a zahŕňa METABOLIC BALANCE individuálny jedálny plán, 7 x konzultácii prostredníctvom multimédií ako telefonické a mailové konzultácie, fb..., vrátane 3 osobných konzultácií ak je to zo strany klienta možné či žiadané. (vrátane telefnickej úvodnej konzultácie a odovzdania plánu výživy)

Cena nezahŕňa potrebný laboratórny rozbor a odber krvi. 

Poradenstvo - výživa - úvodná konzultácia

 30,00€ 60min Súčasťou ceny je meranie antropometrické (zloženie tela, podiel tukov, viscerálnych tukov, svalovej hmoty..., obvody tela). 

 

   

 

 

     

TOUCH FOR HEALTH - Kineziologický balance

 30,00€ 60min Cena nezahŕňa akékoľvek doplnky výživy, nozódy, homeopatiká, fytoterapeutiká a podobne.

Biorezonancia - terapia, diagnostika

 40,00€ 60min  

Homeopatia - úvodná konzultácia

 30,00€ 60min  

Homeopatia - ďalší konzultačný termín

 12,00€    

Hypnóza -prvý konzultačný termín s uvedením do hypnózy

 20,00€ 60min  

Hypnóza

 60,00€ bez časového obmedzenia  

Odučenie od fajčenia hypnózou + konzultačný termín

 270,00€ bez časového obmedzenia  

Mobilizačné techniky

  30€

60min 

 

Kurzy Pilates

 5,00€

60min

Kurzy mesačné  2x týždenne

Kurzy Pilates

 5,00€ 60min Kurzy mesačné  1x týždenne

 

Všeobecné obchodné podmienky pre -metabolic balance® 

 

 • Klient berie na vedomie, že Plán výživy je individuálne zostavený plán výživy pod značkou „metabolic balance®“. K Plánu výživy poradca ďalej poskytuje doplnkové služby v oblasti výživy a zdravého životného štýlu v rozsahu:
 • Individuálne / osobné konzultácie
  • metabolic balance® individuálny plán výživy (ďalej ako „Plán výživy“) - 1x;
  • osobné konzultácie v sídle Poskytovateľa/Poradcu v časovom rozsahu cca 30 až 60 minút (ďalej ako „Osobné konzultácie“) - 7x; počet Osobných konzultácií zahŕňa úvodnú Osobnú konzultáciu ako aj Osobnú konzultáciu, na ktorej Poradca Klientovi odovzdá Plán výživy;
  • konzultácie prostredníctvom multimédií (napr. prostredníctvom telefónu, e-mailu, sociálnych sietí a pod.) (ďalej ako „Online konzultácie“)– 3x;
  • antropometrické merania (t.j. zisťovanie zloženia tela, podielu tukov, podielu viscerálnych tukov, podielu svalovej hmoty, meranie obvodov tela a pod.) – 7x.

 

  • Online konzultácie
  • metabolic balance® individuálny plán výživy (ďalej ako „Plán výživy“) - 1x;
  • konzultácie prostredníctvom multimédií (napr. prostredníctvom telefónu, e-mailu) (ďalej ako „Online konzultácie“) v časovom rozsahu cca 30 až 60 minút  - 7x; počet Online konzultácií zahŕňa úvodnú konzultáciu ako aj konzultáciu, na ktorej Poradca Klientovi odovzdá Plán výživy; 

 

a to za účelom realizácie zdraviu prospešného programu výživy.

 

 • Klient berie na vedomie, že pre správne zostavenie Plánu výživy je potrebné zabezpečiť vykonanie laboratórnych testov v rozsahu podľa pokynov Poskytovateľa. Klient rovnako berie na vedomie, že je povinný zabezpečiť výkon laboratórnych testov, a to na náklady Klienta.

 

 • Klient berie na vedomie, že pre správne poskytnutie Služieb a správne účinky Plánu výživy sú potrebné pravidelné Osobné konzultácie a Online konzultácie s Poradcom, a to na dvoj-štvortýždňovej báze ak nebude dohodnuté inak.

 

 • V prípade, ak sa Klient nedostaví na dohodnutú Osobnú konzultáciu alebo Online konzultáciu a Poradcu o tom upovedomí na dohodnutý email alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr do 24 hodín pracovného dňa pred dohodnutým termínom Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie, Klient má nárok na náhradný termín Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie.

 

 • V prípade, ak sa Klient nedostaví na Osobnú konzultáciu alebo Online konzultáciu a Poradcu o tom neupovedomí na dohodnutý email alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým termínom Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie, termín Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie mu prepadá a Klient nemá nárok na náhradný termín Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie.

 

 • Klient má právo odstúpiť od Zmluvy, a to bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia od Zmluvy má Klient nárok na vrátenie Odplaty v nasledovnom rozsahu:

 

  • ak Klient odstúpi od Zmluvy po odovzdaní Plánu výživy Poskytovateľom/Poradcom v akejkoľvek forme (t.j. osobne alebo elektronicky), Klient nemá nárok na vrátenie Odplaty;
  • ak Klient odstúpi od Zmluvy po doručení výsledkov laboratórnych testov Poskytovateľovi/Poradcovi avšak pred odovzdaním už vypracovaného Plánu výživy Poskytovateľom, Klient má nárok na vrátenie Odplaty vo výške 200,00 EUR;
   • V prípade, ak sa Klient nedostaví na Poradcom dohodnutý termín Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie a najneskôr do doby 2 kalendárnych mesiacov od termínu poslednej Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie poradcu nekontaktuje emailom na dohodnutý email alebo telefonicky na dohodnuté telefónne číslo za účelom dohodnutia ďalšieho termínu konzultácie, Zmluva sa zrušuje, a to uplynutím doby 2 kalendárnych mesiacov od termínu poslednej Osobnej konzultácie alebo Online konzultácie. V prípade zrušenia Zmluvy podľa tohto bodu Klient nemá nárok na vrátenie Odplaty.